“Rondje om de Noord”

logo_watersport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project:
Damsterdiepvaarcircuit met Rondje om de Noord’.

 

Motto van de ‘Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen’:

“Nait soez’n, moar doun”.

 

1. Het project Damsterdiepvaarcircuit met Rondje om de Noord’ in kort bestek.

A.  Aanleiding

De provincie en de gemeenten in Noord-Groningen hebben, samen met het Waterschap Noorderzijlvest, in het kader van het Regioprogramma in de gebiedsuitwerking Noord-Groningen van het POP (Provinciaal Omgevings Plan) en het daarbij behorende actieprogramma Eemsmondgebied, afgesproken een vaarcircuit door Noord-Groningen te definiëren die zijn meerwaarde vindt in de aan het circuit liggende attracties en bezienswaardigheden.

Het gaat hierbij om de toervaart van oost naar west en omgekeerd tussen het Lauwersmeergebied en Delfzijl. De vaarverbinding onderscheidt twee onderdelen, te weten het Damsterdiepvaarcircuit en een route ‘Rondje om de Noord’ vanaf het Damsterdiep, via het Westerwijtwerdermaar, Boterdiep en Winsumerdiep door Noord-Groningen naar het Lauwersmeer.

B. Verantwoordelijkheid

Het projectplan is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de ‘Stuurgroep Eemsmond’. Middels een uitgebrachte startnotitie is de Stuurgroep akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het project.

C. Doel

Het doel is om een goed en aantrekkelijk vaarcircuit te krijgen voor recreatievaartuigen in Noord-Groningen en daarmede een recreatieve impuls te geven die bijdraagt aan de economische ontwikkelingen in Noord-Groningen.

D. Het projectplan

In een projectplan van 20 januari 2004 worden concrete voorstellen gedaan voor de verbetering van de vaarverbinding, waarbij de vaarrecreant via diverse plaatsen door het gebied wordt geleid.

Het vaargebied tussen Lauwersoog  en Delfzijl is hierbij in beschouwing genomen.

Er is uitgegaan van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten, t.w.:

a. De gehele vaarroute moet toegankelijk zijn voor kleine motorjachten. De route krijgt een minimale doorvaarthoogte van 250 cm;

b. Er moeten zoveel mogelijk kortere en langere routes kunnen ontstaan die interessant zijn voor de vaarrecreant;

c. Obstakels moeten in het circuit, voor wat de doorvaarthoogte betreft, weggenomen worden c.q. faciliteiten moeten daartoe worden aangebracht; waarbij uitgangspunt is dat het project ook in financiële zin haalbaar moet worden geacht;

d. Breed draagvlak onder de in het gebied liggende gemeenten en ondernemers;

e. Het project moet te vermarkten zijn;

f.  Er wordt een eindproduct gemaakt met routebeschrijving en een kaart.

Het projectplan biedt een overzicht van het circuit, de knelpunten, de toeristische voorzieningen, de bezienswaardigheden en de cultuurhistorie van het gebied.

Uit de uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er een interessant vaarcircuit gerealiseerd kan worden als er een aantal knelpunten worden opgelost. Voorts blijkt uit een verkenning dat het in dit project zeker niet alleen moet gaan om het oplossen van uitsluitend infrastructurele knelpunten maar dat ook gezocht moet worden naar een extra plus door andere recreatieve routes (fietsen, kanoën, wandelen) te combineren met het vaarcircuit. Door een breed aanbod te schetsen zal de toerist hier aantrekkelijker varen en op die plekken waar het interessant is een of meerdere dagen langer willen blijven.

Het project onderscheidt een drietal routevarianten die, al naar gelang de financiële mogelijkheden, gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.

Variant 1. (minimale variant)

Opwaarderen c.q. verbeteren voorzieningen Westerwijtwerdermaar.

Variant 2.

Opwaarderen c.q. verbeteren voorzieningen Westerwijtwerdermaar-Winsumerdiep-Warffumermaar-Rasquerdermaar-Kanaal Baflo Mensingeweer-Hoornse Vaart en Hunsingokanaal.

Variant 3.

Variant 2 + opwaarderen en verbeteren voorzieningen Usquerdermaar en Helwerdermaar.

E. De kosten

De totaalkosten  bedragen (incl. 25 % onvoorzien):

variant 1.:                               €    4,82  miljoen (excl. btw).

variant 2.:                               €    9,4    miljoen (excl. btw).

variant 3.:                               €  13,83  miljoen (excl. btw)

De meerkosten van variant 3 bestaan grotendeels uit de kosten voor het verbreden en verdiepen van het Helwerdermaar en het Usquerdermaar; in totaal: € 4,3 miljoen (excl. btw). Kunstwerken worden niet aangepast en de maximale doorvaarthoogte blijft beperkt tot 210 cm.

(Bovenstaande bedragen dateren van 2005).

F.  De uitvoering

Tot en met 2012 zijn er een aantal delen van het totale plan als zelfstandige projecten gerealiseerd.

 

 

2. Zienswijze van de Federatie op het project ‘Damsterdiepvaarcircuit met Rondje om de Noord’.

1. Algemeen.

Noord-Groningen biedt een veelheid aan aantrekkelijke toeristische en recreatieve mogelijkheden. Deze dragen bij aan de economische ontwikkeling van het gebied en bevorderen de leefbaarheid.

Ten gevolge van de ontstaansgeschiedenis van het gebied, beschikt Noord-Groningen over een veelheid en verscheidenheid aan waterwegen. Deze waterwegen zijn in aanleg geschikt voor de recreatievaart, maar deels, ten gevolge van veelal infrastructurele knelpunten (o.m. te lage bruggen en te geringe vaardieptes), slechts voor een beperkt deel van de boten bevaarbaar. De vaarrecreatie kan een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de recreatie in Noord-Groningen.

Het verbeteren van een aantrekkelijke vaarroute via het Damsterdiep met daarbij een vaarroute “Rondje om de Noord” biedt hiertoe extra mogelijkheden.

2.Opmerkingen.

a. Variant 3 t.w. het opwaarderen c.q. verbeteren van voorzieningen in het Westerwijtwerdermaar- Winsumerdiep- Warffumermaar- Rasquerdermaar- Kanaal Baflo Mensingeweer- Hoornse Vaart- Hunsingokanaal- Usquerdermaar en Helwerdermaar zou de basis moeten zijn voor de verdere uitwerking.

b. De realisering van een schutsluis bij het HD Louwes-gemaal te Zoutkamp is een essentieel onderdeel van het project.

c. Uitgangspunt thans is, dat de routes toegankelijk moeten zijn voor kleine motorboten. De  minimale doorvaarthoogte van 250 cm is voor delen van de routes te weinig toekomstgericht. Men zal rekening moeten houden met de ontwikkeling naar grotere motorboten.

Een doorvaarhoogte van 300 cm is gewenst voor het Hunsingokanaal en de Hoornsevaart. Beide vaarwegen zijn daarvoor uitermate geschikt.

Ook voor de bevaarbaarheid van het Westerwijtwerdermaar zou de verhoging van de bruggen in die route tot 300 cm moeten worden overwogen. Door de kwalitatief aantrekkelijke route, kan de steeds drukker wordende doorgaande route voor de beroepsvaart op het Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal gemeden worden.

d. Gemeenten in Noord-Groningen zouden moeten inspelen op het project en met aanvullende plannen moeten komen betreffende (her)ontwikkeling van dorpshaven(tje)s en het realiseren van aanlegvoorzieningen.

e. Bij de verdere planontwikkelingen en de uitvoering zou het een goed idee zijn om de Federatie en de Watersportverenigingen in het betreffende gebied, met hun kennis en kunde, tijdig bij het project te betrekken.

 

Kaart Rondje om de Noord

Kaart Rondje om de Noord

 Kaart met dank aangeboden door het Dagblad van het Noorden

Federatie Watersportverenigingen Noord–Groningen.

FWB//22/3/2007.

Versie: GWdJ/2013.

Rondje om de Noord

Brief “Rondje om de Noord” in PDF